ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutie informácií podľa zákona o ochrane osobných údajov

(zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Zaobchádzanie s osobnými údajmi sa riadi Zákonom o ochrane osobných údajov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR. Občianske združenie ART OF SLOVAKIA, o.z., ako prevádzkovateľ online platformy www.artofslovakia.com spracúva osobné údaje prostredníctvom svojich zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou, boli preškolení o právach a povinnostiach v oblasti bezpečnosti spracúvania osobných údajov a o zodpovednosti za ich porušenie. Pre zaistenie niektorých konkrétnych operácií sú využívané služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou. Predávajúci prehlasuje, že osobné údaje Spotrebiteľov sú zabezpečené proti zneužitiu a budú použité len pre účel a v rozsahu na aký dal Spotrebiteľ súhlas.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

ART OF SLOVAKIA o.z.,so sídlom: Kopčianska 1226/78, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika, IČO: 51057921

Štatutárny orgán: Juraj Hudák, bytom Kvetoslavov 760, 930 41 Kvetoslavov

Kontaktné údaje:

Tel. číslo: +421 905 296 054
E-mail: [email protected]

Sprístupňovanie osobných údajov tretím stranám- identifikácia príjemcov:

Prevádzkovateľ musí v záujem zabezpečenia prevádzky a poskytovania služieb spolupracovať s tretími stranami a sprístupňovať im osobné údaje svojich klientov. Tieto tretie strany majú len obmedzený prístup k Vašim údajom, môžu použiť Vaše údaje iba na to, aby vykonávali úlohy v našom mene a sú povinní nezverejňovať a nepoužívať Vaše údaje na iné účely.

 • www.mailchimp.com, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
 • www.bitrix24.com Bitrix, Inc. US Headquarters, 901 N. Pitt St, Suite 325, Alexandria VA 22314 USA
 • www.google.com Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA
 • ART OF SLOVAKIA s.r.o., Kopčianska 1226/78, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 571 914

V niektorých iných prípadoch nie sú títo poskytovatelia služieb nevyhnutní na to, aby sme mohli poskytovať služby, napríklad, aby nám pomohli uskutočniť výskum o tom, ako lepšie slúžiť našim používateľom. V týchto prípadoch máme oprávnený záujem spolupracovať s poskytovateľmi služieb, aby sme zlepšili naše služby.

Moduly tretích strán môžu tiež zhromažďovať údaje o používaní stránok. Napríklad, keď načítavate stránku na webovom portáli ART OF SLOVAKIA, ktorá má sociálny doplnok tretej strany, napríklad tlačidlo “Páči sa mi”, načítavate aj obsah z tejto stránky tretej strany. Táto lokalita môže používať súbory cookies a tieto interakcie podliehajú pravidlám ochrany osobných údajov stránok tretej strany. Určité súbory cookies a iné podobné technológie na webe používajú tretie strany na cielený on-line marketing a na iné účely. Tieto technológie umožňujú partnerovi rozpoznať počítač alebo mobilné zariadenie pri každom použití služieb.

Majte na pamäti, že pri používaní stránok alebo služieb tretích strán sa bude spracovanie osobných údajov riadiť podmienkami a zásadami týchto stránok alebo ich služieb. Aj keď Prevádzkovateľ vyberá a spravuje tieto technológie tretích strán umiestnené na svojich stránkach a aplikáciách, jedná sa o technológie tretích strán a podliehajú pravidlám ochrany osobných údajov týchto tretích strán.

Tieto pravidlá sa nevzťahujú na postupy tretích strán, ktoré Prevádzkovateľ nevlastní ani nekontroluje. Ak poskytnete svoje údaje tretej strane na používanie alebo zverejnenie údajov, ktoré im poskytnete sa môžu vzťahovať rôzne postupy.

Účel spracúvania osobných údajov:

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvného vzťahu (kúpa a predaj tovaru/služieb) medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim (prevádzkovateľom).
 2. Účelom môžu byť aj marketingové aktivity určené na podporu aktivít prevádzkovateľa, vrátane zasielania newslettra.

Vaše údaje tiež používame na poskytnutie a vylepšenie našich služieb a produktov, fakturáciu a platby, identifikáciu a autentifikáciu, cielený on-line marketing vrátane nástrojov, ako je napríklad Facebook Custom Audience a Google Customer Match, na kontaktovanie členov alebo zainteresovaných strán, pre všeobecný výskum a súhrnné výkazníctvo.

Zoznam osobných údajov:

Prevádzkovateľ získava a spracúva nasledujúce osobné údaje:

 • IP adresa
 • meno
 • priezvisko
 • titul
 • dátum narodenia
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie ani na profilovanie. Niektoré údaje sú viditeľné verejne:

 • profilová fotogafia
 • meno
 • priezvisko
 • názov profilu
 • umelecké meno
 • údaje ohľadom tvorby, zamerania, textová prezentácia vlastnými slovami
 • fotografie a videá (bez možnosti komentárov, vzhľadom na nastavenú úroveň viditeľnosti)
 • dokumenty (vzhľadom na nastavenú úroveň viditeľnosti)

 

Dobrovoľnosť alebo povinnosť poskytnutia osobných údajov, právny základ:

 1. Za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvného vzťahu sú požadované osobné údaje povinné. Právnym základom spracúvania je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, §10 ods. 3 písm. b. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 25.05.2018 §13 ods. 1 písm. b. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z. z. a zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z.z.
 2. Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz v newslettri, písomne doporučeným listom adresovaným do sídla prevádzkovateľa, alebo e-mailom na [email protected]. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
 3. Spracovanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, súdneho príkazu alebo na výkon alebo obranu právnych nárokov
 4. Spracovanie nevyhnutné na účely obrany našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích strán (napr. klientov, zákazníkov alebo partnerov)
 5. Spracovanie nevyhnutné vzhľadom na ochranu verejného záujmu

Sprístupnenie osobných údajov:

Prevádzkovateľ je povinný sprístupniť osobné údaje dotknutej osoby:

 • v reakcií na zákonné požiadavky verejných orgánov, vrátane splnenia zákonných požiadaviek pre verejný záujem alebo presadzovanie práva.
 • v záujme ochrany alebo uplatňovania svojich zákonných práv v rámci konania pred súdom
 • v reakcií na predvolanie, súdny príkaz, alebo inú obdobnú požiadavku

Čas platnosti súhlasu, doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje na marketingové účely sa budú u prevádzkovateľa spracúvať po časovo neobmedzenú dobu. Po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov budú tieto bezpečne zlikvidované.

Práva dotknutej osoby súviace s ochranou osobných údajov:

V záujme Vašej kontroly nad svojimi osobnými údajmi Vám prevádzkovateľ dáva možnosť úpravy alebo odstránenia určitých údajov, ako aj možnosť výberu spôsobu, akým Vás budeme kontaktovať.

Ak chcete spravovať, meniť, obmedzovať, mazať osobné údaje, alebo získať kópiu vašich osobných údajov v ľahko dostupnom formáte,môžete tak urobiť prostredníctvom nastavení účtu, alebo kontaktovaním prevádzkovateľa.

 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • právo na potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
 • právo na prístup k svojím osobným údajom a na informácie o ich spracúvaní,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na vymazanie spracúvaných osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi,
 • právo podať návrh na začatie konania ohľadom spracúvania osobných údajov zo strany prevádzkovateľa,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať odoslaním e-mailu na adresu [email protected] spolu s požiadavkou na odstránenie vašich osobných údajov s výnimkou informácií, ktoré sme povinní uchovať.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

 1. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods.1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 2. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich osobných informácií je pre nás dôležitá. Dodržiavame štandardy na ochranu osobných údajov, ktoré kontrolujeme počas prenosu, ako aj po ich prijatí. Údaje o vašom účte sú chránené heslom. Je dôležité chrániť sa pred neoprávneným prístupom k vášmu účtu a informáciám starostlivo, zvolením hesla a odhlásením sa po použití služieb. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa bezpečnosti vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese [email protected]

V prípade narušenia ochrany spracovávaných údajov oznámi spoločnosť ART OF SLOVAKIA o.z bezodkladne túto skutočnosť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým subjektom.

Zmeny v pravidlách na ochranu osobných údajov

Vyššie uvedené zásady môžu byť zmenené alebo aktualizované . Ak sa budeme domnievať, že zmeny sú významné, informujeme vás uverejnením zmien prostredníctvom portálu www.artofslovakia.com, alebo odoslaním e-mailu o zmenách.

Správa súborov Cookies

Na správu súborov cookie a podobných používaných technológií (sledovacie pixely, webové majáky atď.) a súvisiacich súhlasov používame nástroj na získanie súhlasu „Real Cookie Banner“. Podrobnosti o tom, ako funguje „Real Cookie Banner“ nájdete na https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v tejto súvislosti sú čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Naším oprávneným záujmom je správa cookies a podobných používaných technológií a s tým súvisiace súhlasy.

Poskytnutie osobných údajov nie je zmluvne vyžadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Osobné údaje nie ste povinný poskytnúť. Ak nám osobné údaje neposkytnete, nebudeme môcť spravovať vaše súhlasy.