Všeobecné podmienky spotrebiteľských súťaží

(ďalej len „Všeobecné podmienky súťaží“) 

Článok I. 

Prvotné ustanovenia 

 

 1. Organizátorom súťaží je občiasnke združenie ART OF SLOVAKIA, Kopčianska 1226/78, 851 01 Bratislava, IČO: 51 057 921, zapísané v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR, registrovaného dňa 11.08.2017 pod č. VVS/1-900/90-51731 a spoločnosti ART OF SLOVAKIA s. r. o., so sídlom: Kopčianska 1226/78, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika, IČO: 46 571 914, zapísaný v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, vložka číslo: 80342/B (ďalej len ako „ART OF SLOVAKIA“). 
 2. Všeobecné podmienky súťaží platia pre všetky súťaže, ktoré sú realizované prostredníctvom webových stránok spravovaných ART OF SLOVAKIA, vrátane, ale nie obmedzené na www.artofslovakia.com; (ďalej len “Webové stránky”), na sociálnych sieťach ART OF SLOVAKIA, alebo pre akékoľvek ďalšie súťaže, ktoré odkazujú na tieto Všeobecné podmienky súťaží.
 3. Všeobecné podmienky súťaží určujú podmienky účasti v súťaži, získanie a odovzdanie výhry v súťaži a opisujú práva a povinnosti súťažiacich. 
 4. ART OF SLOVAKIA si vyhradzuje právo vyhlásiť súťaž akýmkoľvek spôsobom a stanoviť konkrétne podmienky súťaže, či už prostredníctvom zverejnenia štatútu konkrétnej súťaže, výzvy na zapojenie sa do súťaže, zverejnením špecifických podmienok konkrétnej súťaže, súťažnou otázkou alebo iným jasným spôsobom, ktorý jednoznačne vyjadruje zámer ART OF SLOVAKIA organizovať spotrebiteľskú súťaž (ďalej len „Vyhlásenie“). 
 5. Ak Vyhlásenie odkazuje na tieto Všeobecné podmienky súťaží, má prednosť pred nimi a môže ich meniť a dopĺňať.
 6. V prípade, že niektoré špecifické súťaže majú vlastné podmienky, tieto Všeobecné podmienky súťaží sa nepoužijú, s výnimkou článku IX Všeobecných podmienok súťaží, ktorý sa aplikuje vždy, ak sa na organizovanie súťaže využíva aj sociálna sieť Facebook. 

 

Článok II. 

Pravidlá zapojenia do súťaží 

 

 1. Súťaže sú určené návštevníkom Webových stránok, profilov ART OF SLOVAKIA na sociálnych sieťach, alebo iným osobám podľa Vyhlásenia.
 2. Do súťaží sa nemôžu zúčastniť zamestnanci, členovia ART OF SLOVAKIA, ich rodinní príslušníci, osoby spolupracujúce na súťažiach vrátane ich zamestnancov a rodinných príslušníkov, ako aj obchodní partneri, ktorí venujú výhry do súťaží, usporadúvajú, organizujú, sprostredkúvajú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak sa na ich organizácii podieľajú vrátane ich zamestnancov a rodinných príslušníkov. 
 3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 16 rokov, pokiaľ vo Vyhlásení nie je uvedené inak. 
 4. ART OF SLOVAKIA si vo vyhlásení vyhradzuje právo stanoviť ďalšie podmienky účasti v súťaži. Ak súťažiaci nesplní tieto podmienky, môže byť vylúčený zo súťaže a nebude mu priznaná žiadna výhra. 

 

Článok III. 

Organizácia súťaží a uverejňovanie výsledkov súťaží 

 

 1. Vyhlásenie určuje spôsob, formu prihlásenia sa do súťaže, jej predmet a spôsob vyhodnotenia.
 2. V prípade, že predmetom súťaže sú dodanie osobných dokumentov, podobizní, obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov týkajúcich sa fyzickej osoby alebo jej osobných prejavov, súťažiaci, účasťou v súťaži a dobrovoľným poskytnutím týchto údajov, súhlasí s ich spracovaním na účely splnenia týchto Všeobecných podmienok súťaží. Vyhlásenie môže bližšie upraviť, že tieto záznamy môžu byť obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy zachytávajúce súťažiaceho alebo inú fyzickú osobu, ktoré budú zverejnené na Webových stránkach, na sociálnych sieťach, na potreby výroby, realizácie a/alebo propagácie súťaže a/alebo zverejnenia výsledkov súťaže alebo takým istým spôsobom zverejnené partnerom ART OF SLOVAKIA zapojeným do organizovania a/alebo podpory súťaže.
 3. Súťažiaci, ktorí poskytujú ART OF SLOVAKIA akékoľvek obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy zachytávajúce iné fyzické osoby ako je samotný súťažiaci, sú povinní garantovať, že takéto fyzické osoby súhlasia s poskytnutím takýchto údajov ART OF SLOVAKIA na účel organizovania súťaže a plnenia týchto všeobecných podmienok súťaží. V prípade, ak sa preukáže opak, súťažiaci nesie zodpovednosť za náhradu škody, ktorá by ART OF SLOVAKIA mohla utrpieť v dôsledku neoprávneného zásahu do práva na ochranu osobnosti a/alebo práva na ochranu súkromia a rodinného života dotknutej osoby, a/alebo sankciu udelenú za porušenie pravidiel ochrany osobných údajov.
 4. Súťažiaci, účasťou v súťaži, súhlasí s tým, že jeho osobné údaje môžu byť v prípade výhry v súťaži v nevyhnutnom rozsahu zverejnené na webových stránkach a/alebo na sociálnych sieťach a/alebo iným spôsobom. Podrobnosti o spôsobe a rozsahu zverejnenia osobných údajov víťaza súťaže môžu byť uvedené vo Vyhlásení. 
 5. V prípade, že by dozorný orgán spochybnil nevyhnutnosť zverejnenia nevyhnutných osobných údajov ako súčasť plnenia zmluvného vzťahu medzi ART OF SLOVAKIA a súťažiacim ako dotknutou osobou podľa Všeobecných súťažných podmienok alebo Vyhlásenia podľa článku III bod 4 Všeobecných súťažných podmienok, ART OF SLOVAKIA bude uplatňovať na takéto zverejnenie právny základ oprávneného záujmu podľa článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR alebo v osobitne citlivých prípadoch súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 odsek 1 písmeno a) GDPR. Ak súťažiaci nie je v konkrétnom Vyhlásení požiadaný o udelenie súhlasu so zverejnením svojich osobných údajov v prípade výhry v súťaži, tak platí, že prípadné zverejnenie osobných údajov víťaza súťaže je pokryté plnením zmluvy podľa článku 6 odsek 1 písmeno b) GDPR a oprávneným záujmom ART OF SLOVAKIA podľa článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR, čo súťažiaci berie na vedomie a potvrdzuje, že bol osobitne poučený o práve voči danému zverejneniu osobných údajov v prípade výhry v súťaži namietať v súlade s článkom 21 odsek 4 GDPR prostredníctvom informácie inkorporovanej do článku VIII Všeobecných súťažných podmienok. 

 

Článok IV. 

Podmienky, za ktorých sa výhry získavajú 

 

 1. Osoba, ktorá riadne a úplne splnila všetky podmienky súťaže pre získanie výhry, bola vyžrebovaná alebo bola inak určená v súlade s Vyhlásením, sa stáva výhercom súťaže po tom, ako bola vyhlásená zo strany ART OF SLOVAKIA. 
 2. Výhrou v súťaži je cena, ktorá je neprenosná a patrí výlučne výhercovi súťaže. V prípade, že si výherca súťaže nemôže prevziať výhru (prebrať tovar, službu, zúčastniť sa na podujatí, uplatniť bonus, výhodu, atď.), nárok na cenu, ktorá je výhrou v súťaži mu zaniká a výherca súťaže nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu. ART OF SLOVAKIA určí náhradného výhercu súťaže žrebom alebo druhým najúspešnejším účastníkom súťaže, podľa svojho rozhodnutia. Výherca súťaže nie je oprávnený stanoviť si náhradníka. 
 3. Aj v prípade, že výherca súťaže poruší akúkoľvek povinnosť určenú týmito Všeobecnými podmienkami súťaží, Vyhlásením, alebo ak koná v rozpore s dobrými mravmi (napríklad poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), nárok na výhru v súťaži zaniká, ak si výherca neprebral výhru v stanovenej alebo dohodnutej lehote. 
 4.  
 5. Konečné rozhodnutie ART OF SLOVAKIA je v prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v súťaži relevantné, a to bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene súťažiaceho. ART OF SLOVAKIA posudzuje každú záležitosť súťaže (okolnosť, problém, priznanie výhry, sťažnosť atď.) samostatne a prihliada na situáciu aj podmienky, za ktorých sa udiala. 
 6. Výhry a výhody získané v súťažiach nie sú právne vymáhateľné podľa § 845 Občianskeho zákonníka.

 

Článok V. 

Pravidlá pre predávanie výhier 

 

 1. Výherca súťaže je spravidla informovaný o výhre v súťaži, jej ďalších špecifikáciách a spôsobe čerpania alebo uplatnenia ceny, ktorá je výhrou v súťaži, prostredníctvom emailovej správy. Ak charakter výhry vyžaduje, výherca súťaže je povinný poskytnúť súčinnosť pri preberaní alebo uplatnení výhry vrátane poskytnutia dodatočných informácií. 
 2. Výherca je oprávnený osobne prevziať si cenu, ktorá je výhrou v súťaži, v lehote 3 mesiacov od dňa vyhlásenia výsledkov súťaže. Alternatívne bude výhercovi súťaže doručená poštou/kuriérom, ak nie je určené inak, alebo ak z Vyhlásenia nevyplývajú iné podmienky prevzatia výhry. 
 3. ART OF SLOVAKIA sa s výhercom súťaže dohodne emailom alebo telefonicky na spôsobe prevzatia výhry. 
 4. ART OF SLOVAKIA/partner súťaže spravidla posiela výhry do 30 kalendárnych dní od ukončenia súťaže, ak nie je inak stanovené vo Vyhlásení alebo Štatúte súťaže. 
 5. V pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 v Bratislave je možné osobne prevziať cenu, ktorá je výhrou v súťaži, na mieste, kde sa výherca a zástupca ART OF SLOVAKIA dohodnú. 
 6. Pri preberaní výhry je výherca povinný preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. V prípade maloletého výhercu súťaže, ktorý je mladší ako 16 rokov, výhru preberá jeho zákonný zástupca. 
 7. Zodpovednosť za vady a nároky z prípadných vád výhry sú vymedzené v článku IX Všeobecných podmienok súťaží. Výhercu ART OF SLOVAKIA upozorňuje, že na predmet nepeňažnej výhry sa nevzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o záručnej dobe 
 8. Na výhru doručenú poštou / kuriérom ART OF SLOVAKIA nezodpovedá za vzniknuté vady prepravy alebo s nimi súvisiace problémy. V prípade akýchkoľvek nárokov spôsobených chybami pri doručení alebo nedostatkom doručenia výhry, ART OF SLOVAKIA ich prenesie na výhercu. 
 9. V prípade, že výhrou sú vstupenky na koncert alebo podujatie, ART OF SLOVAKIA nezodpovedá za zrušenie koncertu alebo podujatia, prípadne zmenu miesta, času alebo dátumu konania. V prípade zrušenia alebo zmien v koncerte alebo podujatí, výherca nemá nárok na žiadnu finančnú alebo inú formu kompenzácie zo strany ART OF SLOVAKIA. 

 

Článok VI. 

Danenie výhier 

 

 1. V súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, ak je nepeňažná výhra alebo cena poskytnutá organizátorom súťaže v hodnote vyššej ako 350 €, príjemca výhry alebo ceny je povinný zaplatiť daň z príjmu zo sumy, ktorá presahuje túto hodnotu, podľa podaného daňového priznania. 
 2. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení, nepeňažná výhra v hodnote vyššej ako 350 € podlieha odvodom na verejné zdravotné poistenie vo výške 14%. Toto poistné z výhry sa uplatňuje prostredníctvom ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré vykonáva zdravotná poisťovňa na základe poskytnutého daňového priznania od daňového úradu. 
 3. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a jeho neskorších úprav, ak je poskytnutá peňažná výhra v hodnote vyššej ako 350 €, organizátorom súťaže je povinný vykonať zrážku dane vo výške 19% zo sumy, ktorá prekračuje túto hodnotu. 
 4. ART OF SLOVAKIA nie je povinná poskytnúť výhercovi daňové doklady k výhre (napríklad faktúru, pokladničný doklad, dodací list a pod.), čo platí najmä v situáciách, kde výhru poskytuje partner spolupracujúci s ART OF SLOVAKIA.

 

Článok VII. 

Priamy marketing partnera súťaže 

 

 1. V prípade, že obchodný partner ART OF SLOVAKIA poskytuje výhru do súťaže, súťažiaci môže byť požiadaný o dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely priameho marketingu obchodného partnera ART OF SLOVAKIA. Neudelenie súhlasu nemá žiadny vplyv na možnosť zúčastniť sa súťaže. 

 

Článok VIII. 

Ochrana súkromia osobných údajov 

 

 1. ART OF SLOVAKIA spracúva osobné údaje súťažiaceho hlavne s cieľom organizovať spotrebiteľské súťaže. Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú poskytované súťažiacemu ako dotknutej osobe prostredníctvom Zásad ochrany osobných údajov od ART OF SLOVAKIA.
 2. Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje, že sa oboznámil so Zásadami ochrany osobných údajov ART OF SLOVAKIA, ktoré sú vždy transparentne zverejnené na webových stránkach. Súťažiaci ako dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči zverejneniu svojich osobných údajov, ktoré by bolo nevyhnutné v súlade s Všeobecnými súťažnými podmienkami alebo Vyhlásením v prípade výhry v súťaži. Každý prípad podanej námietky bude osobitne posúdený a ART OF SLOVAKIA preukáže súťažiacemu prevahu svojich oprávnených záujmov na takomto zverejnení jeho osobných údajov. V prípade, že ART OF SLOVAKIA vyžaduje v konkrétnom prípade súhlas na zverejnenie osobných údajov výhercu súťaže, tento súhlas má súťažiaci právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť zverejnenia osobných údajov pred odvolaním súhlasu. 

 

Článok IX

Informácie pre spotrebiteľov

 

 1. Poskytovateľom služby spotrebiteľských súťaží je ART OF SLOVAKIA. Ak osobitný štatút súťaže nestanoví inak, je účasť v súťaži bezplatná.
 2. Charakter služby spotrebiteľských súťaží je vysvetlený v týchto Všeobecných podmienkach súťaží alebo v konkrétnejšom Vyhlásení vykonanom na základe Všeobecných podmienok súťaží.
 3. Vo veciach ochrany spotrebiteľa a reklamácií týkajúcich sa spotrebiteľských súťaží môže súťažiaci kedykoľvek kontaktovať ART OF SLOVAKIA prostredníctvom telefónneho čísla +421 905 296 054 alebo emailom [email protected].
 4. Súťažiaci má právo počas priebehu súťaže podať ART OF SLOVAKIA sťažnosť alebo reklamáciu týkajúcu sa poskytovanej služby spotrebiteľskej súťaže. ART OF SLOVAKIA sa snaží vybaviť sťažnosť alebo reklamáciu ihneď alebo do 7 pracovných dní, v zložitejších prípadoch do 30 dní.
 5. ART OF SLOVAKIA poučuje súťažiaceho o právach, ako je bezplatné odstránenie vady služby alebo požiadavka na výmenu účasti vo vadnej spotrebiteľskej súťaži za účasť v rovnakej alebo podobnej bezvadnej spotrebiteľskej súťaži, na ktorú sa budú vzťahovať Všeobecné súťažné podmienky a ktorú bude ART OF SLOVAKIA organizovať v budúcnosti.
 6. ART OF SLOVAKIA v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa poučuje súťažiaceho o zodpovednosti za vady služby podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Súťažiaci má právo na výmenu vadnej veci v súťaži organizovanej za bezvadnú vec iba vtedy, ak to ART OF SLOVAKIA nespôsobí závažné ťažkosti.
 7. Ďalšie podrobnejšie technické informácie týkajúce sa vecí, ktoré môžu byť predmetom výhry v súťaži, je potrebné požadovať od ich výrobcov alebo predajcov. Takéto informácie sú spravidla súčasťou spotrebiteľského balenia a ART OF SLOVAKIA nie je právne zodpovedná za ich obsah.
 8. Všeobecné súťažné podmienky platia počas celej doby trvania súťaže, do ktorej sa súťažiaci zapojil v súlade s čl. II Všeobecných súťažných podmienok alebo podľa Vyhlásenia, ak Vyhlásenie neustanovuje inak.
 9. Súťažiaci má v prípade nespokojnosti s vybavením jeho sťažnosti alebo reklamácie týkajúcej sa jeho účasti v spotrebiteľskej súťaži ako spotrebiteľ právo na alternatívne riešenie sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
 10. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: https://www.mhsr.sk/obchod/ochranaspotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativnehoriesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

 

Článok X.

Používanie sociálnej siete Facebook pri usporiadaní súťaží

 

 1. V prípade, že ART OF SLOVAKIA usporiada súťaž prostredníctvom sociálnej siete Facebook, súťažiaci sa primerane riadia bodom 3 Všeobecných zásad pre stránky, skupiny a udalosti (Promotions on Pages, Groups, and Events). Súťažiaci sa zapojením do súťaže zároveň vyjadrujú súhlas s tým, že spoločnosť Facebook Inc. a spoločnosť Facebook Ireland Limited (ďalej len „Facebook“) nemajú žiadne záväzky voči súťažiacemu v súvislosti s organizáciou súťaže. Taktiež súťažiaci uznávajú, že žiadna súťaž, ktorá spadá pod Všeobecné súťažné podmienky, nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, schválená, spravovaná ani spojená s Facebookom.
 2. Súťažiaci sa zaväzuje, že nepoužije svoju osobnú časovú os na propagáciu súťaže a spojenia s inými registrovanými používateľmi sociálnej siete Facebook, ktorých má uložených ako svojich priateľov, na to, aby sa zapojil do súťaže; tým nie je nijako dotknutá možnosť ART OF SLOVAKIA a súťažiaceho individuálne komunikovať s inými používateľmi sociálnej siete Facebook o súťaži prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Súťažiaci by mal brať na zreteľ, že zmluvný vzťah oprávňujúci ho užiť vec nemusí vzniknúť na základe týchto Všeobecných súťažných podmienok medzi ním a ART OF SLOVAKIA, ale môže ísť o zmluvný vzťah s partnerom súťaže, ktorý venoval v konkrétnom prípade do súťaže veci alebo služby, ktoré sú predmetom výhry.
 3. V prípade, že ART OF SLOVAKIA získava štatistické údaje týkajúce sa zapojenia používateľov sociálnej siete Facebook do súťaží, uzatvorili ART OF SLOVAKIA a Facebook dohodu o spoločných prevádzkovateľoch podľa článku 26 GDPR. Spoločné časti tejto dohody sú dostupné dotknutým osobám na stránkach Facebooku (napríklad interakciou alebo kliknutím na predchádzajúci hypertextový odkaz).
 4. Zapojenie súťažiaceho do súťaží ART OF SLOVAKIA nesmie byť podmieňované nasledovnými podmienkami: a) označením iných používateľov Facebooku vo vzťahu k príspevkom, ktoré ART OF SLOVAKIA zverejnilo na Facebooku; b) zdieľaním príspevkov ART OF SLOVAKIA na časových osiach (timelines) iných používateľov Facebooku, s ktorými je súťažiaci priateľmi; c) zdieľaním príspevkov ART OF SLOVAKIA na vlastnej časovej osi na Facebooku súťažiaceho. 

 

Článok XI.

Záverečné ustanovenia 

 

 1. ART OF SLOVAKIA si vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu / zmenu všeobecných podmienok súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou. ART OF SLOVAKIA sa zaväzuje informovať návštevníkov Webstránok o všetkých zmenách všeobecných podmienok súťaží s primeraným predstihom. 
 2. Všeobecné podmienky súťaží ART OF SLOVAKIA sú upravené a interpretované v súlade so slovenským právom, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom, v jeho platnom znení. Zmluvné strany sa zaväzujú usilovať sa o zmierenie dohodou v prípade akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z týchto Podmienok používania webu.
 3. Neplatnosť časti všeobecných podmienok súťaží ART OF SLOVAKIA nespôsobuje neplatnosť zvyšných ustanovení.
 4. Tieto Všeobecné podmienky súťaží nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na Webstránkach. Predchádzajúce súťažné podmienky sa týmto rušia. 

 

V Bratislave dňa 01.03.2024