PODMIENKY POUŽÍVANIA

 1. Úvodné ustanovenia

Tieto podmienky upravujú prístup k obsahu a službám spoločnosti (ďalej len Platforma) na internetových stránkach https://artofslovakia.com/ a jej podstránkach prevádzkovaných spoločnosťou Art Of Slovakia o.z., IČO 51057921, Kopčianska 1226/78 , 85101 Bratislava (ďalej len Prevádzkovateľ).

 1. Registrácia
 1. Užívateľ Platformy (ďalej len Užívateľ) získa registráciou na Internetových stránkach k tým ich častiam a službám, ktoré sú na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa registráciou podmienené. Pre používanie niektorých častí Platformy môže byť Prevádzkovateľom požadované splnenie ďalších podmienok (napr. pri platenom obsahu).
 2. Spôsob registrácie a údaje požadované pre registráciu, ako aj pre prihlásenie sa registrovaného Užívateľa na Platformu stanoví Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ je oprávnený pravidlá pre registráciu a prístup na Platformu meniť.
 3. Registrácia sa vzťahuje súčasne na všetky Internetové stránky a na tie Aplikácie, ktoré využívajú na registráciu zhodné rozhranie s Internetovými stránkami, tj registráciou získa Užívateľ prístup ku všetkým Internetovým stránkam v rozsahu, v ktorom sú podmienené registráciou, s výnimkou tých častí, ku ktorým je pre získanie prístupu nutné splniť ďalšiu podmienku stanovenú Prevádzkovateľom.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený pozastaviť či zrušiť prístup Užívateľa ku Platforme na základe jeho registrácie v prípade, že registrovaný Užívateľ poruší pri užívaní Internetovej stránky ustanovenia týchto podmienok alebo právne predpisy, podmienky súťaže, aukcie, alebo iné akcie organizované na Internetovej stránke, alebo pokiaľ má Prevádzkovateľ dôvodné podozrenie že registračné údaje Užívateľa užíva okrem Užívateľa ešte ďalšia osoba. V prípadoch uvedených v tomto odseku nevzniká nárok na vrátenie ani pomernej časti predplatného, ​​ani na náhradu škody.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo priamo kontaktovať registrovaného Užívateľa telefonicky za účelom verifikácie pravosti účtu Užívateľa v snahe overiť, že vytvorený účet skutočne patrí danému Užívateľovi a predísť tomu, aby sa za Užívateľa vydávala iná osoba. 

III. Platený obsah

 1. Niektoré Internetové stránky obsahujú okrem voľne prístupného obsahu aj obsah, ktorý je prístupný iba registrovaným Užívateľom po splnení podmienok uvedených v ods. 3 tohto článku (ďalej len „Platený obsah“).
 2. Platený obsah je tvorený obsahom, ktorý je ako Platený obsah na Internetových stránkach označený a publikovaný. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia sprístupňovať položky Plateného obsahu aj mimo Plateného obsahu.
 3. Platený obsah bude registrovaným Užívateľom sprístupnený po splnení niektorej z nižšie uvedených podmienok:
  • po úhrade platby za jeho sprístupnenie (na dobu, na ktorú bola platba uhradená)
  • po splnení inej podmienky stanovenej Prevádzkovateľom a uvedenej v podmienkach pre poskytnutie príslušného Plateného obsahu.
 4. Samotná registrácia nezakladá právo Užívateľa na prístup k Platenému obsahu.
 5. Platený obsah bude sprístupnený bez zbytočného odkladu po:
  • evidencii platby za sprístupnenie plateného obsahu v systéme Prevádzkovateľa určeného pre príjem platieb
  • evidencii splnenia iných podmienok stanovených Prevádzkovateľom uvedené v podmienkach pre poskytnutie príslušného Plateného obsahu.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť rozsah Plateného obsahu, ako aj ukončiť alebo prerušiť jeho poskytovanie.
 1. Účasť v diskusiách, komentároch a publikovaní v rámci sociálnej siete

Užívatelia berú na vedomie skutočnosť, že ich príspevky môžu byť publikované v rámci Platformy bez časového obmedzenia.

 1. Príspevky v diskusiách, komentároch a na sociálnej sieti nesmú byť v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Nesmú obsahovať vulgárne či obscénne výrazy a urážky, prejavy agresie a ponižovania, diskrimináciu (najmä rasovú, národnostnú, náboženskú, z dôvodu pohlavia, zdravotného stavu) alebo jej propagáciu. Príspevky nesmú zasahovať do práva na ochranu osobnosti fyzických osôb a do práva na ochranu názvu, povesti a súkromia právnických osôb.
 2. Príspevky v diskusiách nesmú obsahovať skrytú alebo priamu reklamu.
 3. Prezývky (meno užívateľa, prezývka užívateľa)  nesmú byť zavádzajúce, vulgárne či inak porušujúce dobré mravy.
 4. Užívateľ sa nesmie vydávať za niekoho iného. 
 5. Užívatelia nesmú rušiť diskusie, alebo zakladať nové príspevky zasielaním príspevkov mimo vecný kontext diskusií či opakovaných príspevkov s totožným textom.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek príspevok, skupinu diskusných príspevkov alebo všetky príspevky, a to aj bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ bezodkladne vymaže taký príspevok, ktorý bude v rozpore so zásadami uvedenými v tomto článku.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zakázať účasť v diskusii Užívateľovi, ktorý v minulosti opakovane porušil zásady uvedené v tomto článku, v odôvodnených prípadoch môže Prevádzkovateľ rozhodnúť o zákaze prístupu do diskusie i z iných dôvodov.
 8. Prevádzkovateľ používa systém pre nahlasovanie obsahu. Ktorýkoľvek užívateľ má právo nahlásiť akýkoľvek obsah. Prevádzkovateľ sa zaväzuje takýto obsah preskúmať a vykonať príslušné kroky k náprave:

a, vymazať takýto obsah a zaslať varovný e-mail zadávateľovi predmetného obsahu

b, upraviť takýto obsah a zaslať varovný e-mail zadávateľovi predmetného obsahu

 1. Prevádzkovateľ vedie internú databázu užívateľov, ktorých obsah bol nahlásený. Ak užívateľ poruší tieto pravidlá tri krát, jeho účet bude automaticky deaktivovaný.
 1. Obchod
 1. Užívateľ sa zaväzuje, že v rámci predaja v obchode (e-shop) Prevádzkovateľa bude predávať len ním vytvorené výrobky.
 2. Predávané výrobky musia vykazovať formu diela alebo služby.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na 11% zo zisku z každého predaného diela alebo služby. Pri predaji väčších objemov môže byť percentuálny podiel pre Prevádzkovateľa upravený po dohode s predávajúcim.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na posúdenie výrobkov alebo služieb pred ich zaradením do predaja.
 5. Užívateľ môže kedykoľvek prerušiť, alebo úplne zastaviť predaj svojich výrobkov.
 1. Ostatné práva a povinnosti Užívateľov spojené s registráciou na Platformu
 1. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať o ukončenie registrácie spôsobom stanoveným na Internetové stránke. V takom prípade nevzniká Užívateľovi nárok na vrátenie ani pomernej časti predplatného.
 2. Užívateľ je oprávnený vyžiadať si všetky dáta, ktoré kedy na Platformu napísal alebo nahral.
 3. Užívateľ je povinný zabezpečiť svoje registračné údaje a prístupové údaje poskytnuté pre sprístupnenie Platformy pred ich zneužitím zo strany inej osoby.
 4. Užívatelia sú povinní používať Platformu takým spôsobom, aby z ich používania neboli vylučovaní ostatní Užívatelia, aby im nebolo sťažené používanie Platformy, a aby nebola ohrozená či poškodená funkčnosť Platformy, alebo akejkoľvek jej časti.
 5. V prípade, že pre poskytovanie Platformy sú potrebné osobné údaje Užívateľa, je Užívateľ povinný poskytnúť tieto údaje pravdivo a je povinný informovať Prevádzkovateľa o ich zmene v súlade s konkrétnymi pravidlami pre ich aktualizáciu stanovenými Prevádzkovateľom. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené v https://artofslovakia.com/pravne-dokumenty/
 6. Užívatelia nie sú oprávnení obchádzať či narušovať softwarovú ochranu Platformy, ani narušovať jej prevádzku (najmä zasielaním automaticky generovaných nevyžiadaných správ či automaticky generovaných prístupov na Platformu).

VII. Ochrana autorského práva

 1. Materiály publikované na Platforme majú spravidla charakter autorského diela a ako také podliehajú ochrane v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon).
 2. Prevádzkovateľ nie je povinný uvádzať označenie autora obsahu.

VIII. Dary

 1. Užívateľ môže podporiť prevádzkovateľa darovaním výrobku alebo diela. Prevádzkovateľ môže toto dielo predať a užívateľ nemá nárok na zisk z predaja tohto diela.
 2. Užívateľ môže využiť aj možnosť darovacieho systému cez ktorý získa finančnú podporu od jeho komunity. Prevádzkovateľ si nárokuje 11% z každej takto vykonanej transakcie. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyplatiť Užívateľa vždy posledný kalendárny deň v mesiaci sumou, ktorú Užívateľ v tomto mesiaci získal. 
 1. Ostatné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť tieto Podmienky používania. Informáciu o takejto zmene bude publikovať na Platforme najneskôr 14 dní pred nadobudnutím účinnosti príslušných zmien.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek prerušiť či ukončiť prevádzku Platformy, jej jednotlivých sekcií resp. častí, a poskytovanie služieb jej prostredníctvom.
 3. Prevádzkovateľ prevádzkuje Platformu na základe vlastného rozhodnutia a v nim stanovenej podobe a rozsahu funkčnosti. Prevádzkovateľ konštatuje, že navzdory starostlivosti, ktorú venuje zabezpečeniu prevádzky Platformy sa nedá vylúčiť jej dočasnú, čiastočnú alebo úplnú nefunkčnosť. Takáto nefunkčnosť bez ohľadu na jej rozsah a dobu trvania nezakladá nárok Užívateľov či tretích strán na náhradu škody či poskytnutie akejkoľvek zľavy či náhradného plnenia.
 4. V prípade, že Platforma obsahuje odkazy na iné internetové stránky, nezodpovedá Prevádzkovateľ za ich funkčnosť.
 5. Tieto Podmienky používania naberajú účinnosť dňa 20. 4. 2023.